Systém vyššího vzdělávání

Základy českého vysokoškolského vzdělání sahají 600 let zpět. V roce 1348 císař Karel IV. Založil univerzitu v Praze, která se stala nejstarší akademickou institucí ve střední Evropě. Dnes se jmenuje Univerzita Karlova. 

Od roku 2001 je přísně implementována třístupňová struktura vysokoškolského vzdělávacího systému (bakalářské, magisterské, doktorské programy). Ústředním vládním orgánem pro vzdělání je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Pro více informací navštivte stránky Eurypedia.    


Výukový jazyk

Hlavním výukových jazykem je čeština, škála programů realizovaných v cizích jazycích (zejména angličtině) se rozšiřuje s ohledem na zahraniční studenty. Seznam dostupných studijních programů naleznete v sekci Programy.  

Organizace studia

Akademický rok je rozdělen na dva semestry. Obvykle jsou organizovány následovně:

 

Zimní semestr

Jarní semestr

Období výuky

polovina září – polovina prosince

 polovina února – polovina května

Zkouškové období 

 leden – polovina února

polovina května – konec června

Hodnocení studenta

Frekvence a metody hodnocení studentských výsledků se liší s ohledem na studijní program. V některých případech se uplatňuje systém dílčích zkoušek po každém semestru, v jiných případech se jedná o rozsáhlou zkoušku po každé ukončené části předepsaného studia, většinou na konci určitého modulu. Studijní výsledky v institucích vyššího vzdělání jsou hodnoceny zejména systémem kreditů a bodů. Evropský kreditový systém (European Credit Transfer System) je podporován, protože umožňuje uznat jednotlivé části studií a přispívá tak k přenosnosti v rámci systému.    

Struktura titulů

Instituce vyššího vzdělání nabízejí akreditované programy zakončené titulem ve třech stupních: bakalářské, magisterské a doktorské, dále také i celoživotní vzdělávací kurzy. Instituce vyššího vzdělání mohou být buď typu univerzit, nebo neuniverzitní typy. Tradiční typy univerzitních institucí nabízejí všechny typy programů zakončených titulem, zatímco neuniverzitní instituce typicky zajišťují zejména programy zakončené bakalářským titulem. Diplom absolventa vysoké školy a příloha k diplomu jsou dokumenty stvrzující zakončení studií a nárok k akademickému titulu se nazývají.  

 

Programy zakončené bakalářských titulem

jsou tří až čtyřleté programy zakládající první úroveň vyššího vzdělání. Studijní program musí být zakončen závěrečnou státní zkouškou, ta obvykle zahrnuje prezentaci a obhajobu závěrečné práce. Úspěšní absolventi mohou vstoupit na trh práce nebo pokračovat v navazujících magisterských programech relevantních k oboru v bakalářském studiu.  

Programy zakončené magisterským titulem

mohou být buď navazujícími programy (1 -3 let) pro zakončené bakalářské programy, nebo samostatné studijní programy zakončené magisterským titulem (4 – 6 let). Programy se zaměřují na sloučení a uplatnění teoretických znalostí, rozvoj tvořivosti a nadání. Absolventi magisterských programů musí zakončit studium závěrečnou státní zkouškou a veřejnou prezentací a obhajobou závěrečné práce. Studia medicíny, veterinární medicíny a hygieny jsou zakončena náročnou státní zkouškou, která zahrnuje prezentaci a obhajobu rigorózní práce.    

Doktorské programy

(běžně trvající 3 roky) jsou určeny pro absolventy magisterských programů a zaměřují se na samostatnou tvůrčí činnost ve výzkumu, vývoji nebo tvorbě. Doktorské studium je zakončeno řadou státních doktorských zkoušek a veřejnou prezentací a obhajobou závěrečné práce (dizertace), která je založena na vlastní, vydané nebo přijaté k vydání, práci.  

 

Instituce

Typ vzdělání

Délka studia (v letech)

Věk

Terciární odborné školy

terciární odborné vzdělání

3 - 3,5

19-21

Instituce vyššího vzdělávání,

univerzitní a neuniverzitní typ

bakalářské

magisterské

magisterské
(nestrukturované studium)

3 - 4

1 - 3

4 - 6

19-22

23-26

19-25

Instituce vyššího vzdělávání, 

univerzitní typ

doktorské

3 - 4

-

 

Několik veřejných a soukromých institucí nabízí v České republice také programy zakončené titulem MBA (Master of Business Administration). Hlavní kurzy těchto MBA programů se zabývají různými oblastmi z obchodu, jako je účetnictví, finance, marketing, lidské zdroje, operace a statistiky. Seznam programů MBA nabízených na českých vysokých školách v angličtině naleznete v sekci Programy.

Více informací

Více informací o vzdělávacím systému České republiky naleznete v publikacích.