Krajanský vzdělávací program

Pokud chceš poznat, jak vypadá výuka na české vysoké škole, nebo se jen zdokonalit ve znalostech své mateřštiny, můžeš využít některého ze stipendijních programů určených pro krajany a na několik týdnů až měsíců vycestovat za studiem přímo do České republiky.


V rámci Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí se pro Čechy žijící v zahraničí každoročně pořádají tři typy stipendijních pobytů:

  1. jedno či dvousemestrální studijní pobyty na českých veřejných vysokých školách
  2. čtyřtýdenní prázdninové kurzy českého jazyka 
  3. dvoutýdenní kurz metodiky výuky českého jazyka pro vyučující z řad krajanů

1) STUDIJNÍ POBYTY

Pro české krajany, kteří chtějí získat povědomí o tom, jak probíhá vysokoškolské studium v České republice, je každoročně vyhrazeno 15 stipendijních míst ke studijním pobytům v délce dvou semestrů (dělitelných na 30 jednosemestrálních pobytů) na některé z českých veřejných vysokých škol.

Kromě oborů jako český jazyk a literatura nebo učitelství českého jazyka a literatury mohou studenti zažádat také o stipendijní podporu pro studium historie, etnologie, dějin umění, teologie, případně dalších oborů. Tento typ pobytu předpokládá poměrně pokročilou znalost českého jazyka, která umožňuje absolvovat výuku plně v češtině.

Uchazeči, kteří úspěšně projdou výběrovým řízením, obdrží stipendium, finanční příspěvek na dopravu do ČR a zpět do místa bydliště a mají nárok na ubytování a stravování ve stejných cenách jako čeští studenti. Po ukončení studijního pobytu studenti získají vysvědčení a certifikát o úspěšném absolvování. Studium je určeno pro krajany starší 18 let, kteří mají ukončen jakýkoliv typ střední školy.

Podávání přihlášek probíhá pouze prostřednictvím zastupitelských úřadů ČR, a to ve dvou kolech. V prvním kole, které končí 15. března, se mohou studenti hlásit jak k dvousemestrálním (na celý akademický rok, tedy od září do června), tak k jednosemestrálním studijním pobytům (pro zimní semestr, tj. od září do února). Druhé kolo výběrového řízení, které je otevřené do 15. srpna, je určené pouze pro zájemce o jednosemestrální studium v letním semestru (únor až červen).

Samotný přihlašovací proces se skládá ze dvou fází.

1. VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PŘIHLÁŠKY

Vedle požadované délky studia (1 či 2 semestry) a oboru, který máš zájem studovat, budeš v přihlášce dokládat, jakým způsobem vědomosti získané během studijního pobytu v ČR využiješ ve prospěch české krajanské komunity (např. jako učitelé ve škole, lektoři češtiny, redaktoři krajanských časopisů či rozhlasového vysílání).

K vyplněné přihlášce je také nezbytné (v elektronické, nebo papírové podobě) přiložit následující dokumenty: kopii diplomu nebo vysvědčení, lékařskou zprávu, podrobně rozpracovaný plán studijního programu a studijního záměru, životopis a kopii cestovního pasu). Veškeré přílohy musí být v českém jazyce nebo přeložené do češtiny. Notářské ověření dokumentů se nevyžaduje.

Fotografie, která je povinnou součástí elektronické přihlášky, může být ve formátu jpg / peg / png / gif s maximální velikostí 150 x 200 pixelů (tedy cca 4kb). Ostatní přílohy, které se přikládají k přihlášce v elektronické podobě, mohou být pouze ve formátu PDF nebo s příponou doc.

2. DORUČENÍ PŘIHLÁŠKY NA ZASTUPITELSKÝ ÚŘAD NEBO GENERÁLNÍ KONZULÁT ČR VE VAŠÍ ZEMI

Vyplněnou online přihlášku je následně nezbytné ve vytištěné podobě zaslat na příslušný zastupitelský úřad nebo generální konzulát ČR ve tvé zemi, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od data uzavírky pro elektronické přihlášky.

2) LETNÍ KURZ ČESKÉHO JAZYKA

Podobný přihlašovací postup platí také pro zájemce o čtyřtýdenní letní kurz češtiny, který se každoročně koná ve východočeském městě Dobruška. V závěru kurzu studenti stráví několik dní také v Praze. Kurz je určený pro Čechy žijící v zahraničí starší 18 let, kteří se chtějí nejen zlepšit ve znalostech své mateřštiny, ale také blíže poznat zemi svých předků.

Každoročně se tohoto kurzu účastní 60 krajanů. Výuka probíhá pod vedením zkušených lektorů ve skupinách podle úrovně znalosti češtiny, a to od úplných začátečníků až po velmi pokročilé. Stipendistům jsou hrazeny výukové materiály, stravování a ubytování, včetně nákladů na zdravotní péči. Účastníci kurzu obdrží příspěvek na dopravu do České republiky a zpět. V závěru jsou účastníkům kurzu udělena osvědčení o absolvování.

Přihlašování probíhá ve dvou krocích:

1. VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PŘIHLÁŠKY

Kromě běžných náležitostí, jako je uvedení úrovně jazykových znalostí či prohlášení o zdravotním stavu, musí zájemci o účast v letních jazykových kurzech v přihlášce také upřesnit, jakým způsobem využijí češtinu a znalosti získané na kurzech ve prospěch české krajanské komunity. Může se jednat např. o přispívání do místního krajanského časopisu, působení v tanečním, pěveckém či divadelním spolku apod. Povinnou součástí přihlášky je také kopie cestovního pasu, která může být přiložena v elektronické či papírové podobě.

2. DORUČENÍ PŘIHLÁŠKY NA ZASTUPITELSKÝ ÚŘAD NEBO GENERÁLNÍ KONZULÁT ČR VE VAŠÍ ZEMI

Vyplněnou online přihlášku vytiskni a originál pošli na zastupitelský úřad nebo generální konzulát ČR ve své zemi, a to nejpozději do 10 pracovních dnů po uzavírce pro online přihlašování, která je stanovená vždy na 15. března příslušného roku.

3) KURZ METODIKY VÝUKY ČESKÉHO JAZYKA

Poslední typ pobytu, který se českým krajanům nabízí v rámci Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí, se zaměřuje výhradně na vyučující českého jazyka. Jedná se o dvoutýdenní intenzivní kurzy metodiky výuky češtiny jako cizího jazyka.

Lekce probíhají pod dohledem zkušených lektorů z Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy (ÚJOP) v Praze. Stipendium se přiděluje 20 vybraným zájemcům starším 18 let. Podmínkou účasti je pokročilá znalost češtiny.

Součástí kurzu jsou kromě jazykových lekcí také náslechy, debaty s učiteli, návštěvy odborných pracovišť a pestrý doprovodný kulturní program. Stipendistům se bezplatně poskytuje ubytování, stravování a nezbytná lékařská péče. Účastníci dále obdrží finanční příspěvek ve výši 1 000 Kč a náhradu cestovních nákladů na dopravu do České republiky a zpět.

Přihlašovací proces se skládá ze dvou částí:

1. VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PŘIHLÁŠKY

U zájemců o účast v metodickém kurzu se předpokládá aktivní využívání češtiny ve prospěch krajanů, které musí uchazeči v přihlášce blíže upřesnit. Žadatelé mají také možnost uvést, co od kurzu očekávají, na jaké oblasti by se měla výuka přednostně zaměřit i jaké aktivity by mohly být součástí mimoškolního programu. Při sestavování podrobného rozvrhu pro daný ročník se pořadatelé vždy snaží zohlednit představy a preference jednotlivých účastníků. K přihlášce se vyžaduje přiložení kopie cestovního pasu, a to buď v elektronické, nebo papírové podobě.

2. DORUČENÍ PŘIHLÁŠKY NA ZASTUPITELSKÝ ÚŘAD NEBO GENERÁLNÍ KONZULÁT ČR VE VAŠÍ ZEMI

Příjem online přihlášek probíhá každoročně do 15. března. Vytištěnou online přihlášku je třeba následně nejpozději do 10 pracovních dnů po tomto termínu doručit na zastupitelský úřad či generální konzulát ČR ve tvé zemi.