Uznávání předchozího studia

Chceš pokračovat ve svém studiu v České republice? Pokud ano, je nutné získat úřední doklad, který potvrzuje, že tvé ukončené vzdělání je rovnocenné vzdělání poskytovanému v České republice. Proces uznávání ukončeného vzdělání se liší podle úrovně vzdělání, kterou si chceš nechat uznat.


NOSTRIFIKACE NEBO REKOGNICE? CO BUDEš POTŘEBOVAT?

Proces uznávání základního, středního a vyššího (nikoliv univerzitního) vzdělání se nazývá „nostrifikace“. Dokumentace k zakončení základního, středního nebo vyššího vzdělání se nazývá „vysvědčení“. Úřad, kde budeš nostrifikovat, se obecně nazývá uznávací orgán. Uznávacími orgány jsou školské odbory jednotlivých krajských úřadů, např. v Praze je to Magistrát hl. m. Prahy. Tvým uznávacím orgánem je krajský úřad v místě, kde máš nahlášený pobyt.

Další možností uznávání vzdělávání je kromě nostrifikace i uznávání v rámci přijímacího řízení na univerzitě, která má institucionální akreditaci. Takto uznané vzdělání platí pouze pro onu konkrétní univerzitu a fakultu. Není všeobecně platné a nedá se použít pro přijímací řízení na jiné instituce. 

Na druhé straně, proces uznávání univerzitního vzdělání se nazývá „rekognice/uznání zahraničního vyššího vzdělání a kvalifikace v České republice“. Dokumentace k zakončení univerzitního vzdělání se nazývá „diplom“. Uznávacími orgány v případě akademického uznávání jsou obecně veřejné vysoké školy, které provozují stejný studijní obor, či studijní obor blízký oboru, který jste vystudoval nebo vystudovala.

NOSTRIFIKACE

Jaké doklady musím doložit k žádosti o nostrifikaci?

Níže najdeš seznam dokladů ve znění, ve kterém jsou uvedeny na oficiálních stránkách úřadů a ve formuláři žádosti. Zákonná lhůta na vyřízení žádosti je 30 dní, ve zvláště složitých případech se může prodloužit až na 60 dní.

Spolu s vyplněným formulářem Žádosti budeš odevzdávat:

  1. Úředně ověřenou kopii legalizovaného závěrečného vysvědčení vyhotovenou českým notářem a přeloženou českým soudním tlumočníkem
  2. Úředně ověřenou kopii legalizovaného přehledu absolvovaných předmětů s hodinovou dotací vyhotovenou českým notářem a přeloženou českým soudním tlumočníkem
  3. Doklad, že škola, kde jsi obdržel nebo obdržela vysvědčení, je součástí vzdělávací soustavy vašeho státu
  4. Doklad o zaplacení správního poplatku: 1000,- CZK
  5. Doklad totožnosti žadatele
  6. Doklad o místě pobytu v ČR

Více informací k procesu získání nostrifikace najdeš zde

uznávání v rámci přijímacího řízení

Univerzity, které získaly tzv. institucionální akreditaci, mohou v rámci svých přijímacích řízení provést nostrifikaci i samy. Jen je třeba počítat s tím, že takto provedená nostrifikace platí pouze pro onu konkrétní univerzitu a fakultu.

Přehled vysokých škol, kterým byla přiznána institucionální akreditace:

uznávání vysokoškolského studia

Jaké doklady musím doložit k žádosti o rekognici VŠ studia?

Absolventi studijních programů na zahraničních univerzitách, kteří chtějí získat uznání svých zahraničních diplomů, jsou povinni podat písemnou přihlášku spolu s dalšími dokumenty rektorátu vybrané veřejné vysoké školy. Zákonná lhůta na vyřízení žádosti je 30 dní, ve zvláště složitých případech se může prodloužit až na 60 dní.

Spolu s vyplněným formulářem Žádosti budeš odevzdávat následující přílohy:

  1. Úředně ověřenou kopii legalizovaného diplomu vyhotovenou českým notářem a přeloženou českým soudním tlumočníkem
  2. Úředně ověřenou kopii legalizovaného dodatku diplomu či přehledu absolvovaných zkoušek vyhotovenou českým notářem a přeloženou českým soudním tlumočníkem
  3. Doklad o zaplacení správního poplatku: 3000,- CZK
  4. Rozhodnutí o přiznání postavení uprchlíka, pokud žádost podává osoba, které byl tento status přiznán

Více informací k procesu získání rekognice VŠ studia najdeš zde

Výjimka pro uchazeče ze Slovenska, Polska, Maďarska a Slovinska

Vysokoškolské kvalifikace z uvedených zemí původu je možno použít na území České republiky přímo, bez osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání.


Komplexní informace o procesu uznávání VŠ studia jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Další informace a případné kontakty na příslušné instituce najdeš i v brožuře Uznávání vzdělávaní a kvalifikace v ČR. S žádostí o pomoc či radu se můžeš obrátit na českou pobočku NARIC Centre (National Academic Recognition Information Centre), která pracuje pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy najdeš i Registr vysokých škol a uskutečňovaných studijních programů.