Uznávání předchozího studia

Studovali jste nebo jste získali kvalifikaci v zahraničí? Přejete si pokračovat ve studiu v České republice? Pokud ano, je nutné získat úřední doklad, který potvrzuje, že vzdělání, které jste ukončili, je rovnocenné vzdělání poskytovanému v České republice. Proces uznávání ukončeného vzdělání se liší podle úrovně vzdělání, kterou si chcete nechat uznat.

NOSTRIFIKACE NEBO REKOGNICE? CO BUDETE POTŘEBOVAT?

Proces uznávání základního, středního a vyššího (nikoliv univerzitního) vzdělání se nazývá „nostrifikace“. Dokumentace k zakončení základního, středního nebo vyššího vzdělání se nazývá „vysvědčení“. Úřad, kde budete nostrifikovat, se obecně nazývá uznávací orgán. Uznávacími orgány jsou školské odbory jednotlivých krajských úřadů, např. v Praze je to Magistrát hl. m. Prahy. Vaším uznávacím orgánem je krajský úřad v místě, kde máte nahlášený pobyt.

Další možností uznávání vzdělávání je kromě nostrifikace i uznávání v rámci přijímacího řízení na univerzitě, která má institucionální akreditaci. Takto uznané vzdělání platí pouze pro onu konkrétní univerzitu a fakultu. Není všeobecně platné a nedá se použít pro přijímací řízení na jiné instituce. 

Na druhé straně, proces uznávání univerzitního vzdělání se nazývá „rekognice/uznání zahraničního vyššího vzdělání a kvalifikace v České republice“. Dokumentace k zakončení univerzitního vzdělání se nazývá „diplom“. Uznávacími orgány v případě akademického uznávání jsou obecně veřejné vysoké školy, které provozují stejný studijní obor, či studijní obor blízký oboru, který jste vystudovali.

NOSTRIFIKACE

Jaké doklady musím doložit k žádosti o nostrifikaci?

Níže najdete seznam dokladů ve znění, ve kterém jsou uvedeny na oficiálních stránkách úřadů a ve formuláři žádosti. Zákonná lhůta na vyřízení žádosti je 30 dní, ve zvláště složitých případech se může prodloužit až na 60 dní.

Spolu s vyplněným formulářem Žádosti budete odevzdávat následující přílohy:

1. Úředně ověřenou kopii legalizovaného závěrečného vysvědčení vyhotovenou českým notářem a přeloženou českým soudním tlumočníkem

2. Úředně ověřenou kopii legalizovaného přehledu absolvovaných předmětů s hodinovou dotací vyhotovenou českým notářem a přeloženou českým soudním tlumočníkem

3. Doklad, že škola, kde jste obdrželi vysvědčení, je součástí vzdělávací soustavy vašeho státu

4. Doklad o zaplacení správního poplatku – 1000,-

5. Doklad totožnosti žadatele

6. Doklad o místě pobytu v ČR

Více informací k procesu získání nostrifikace najdete zde

uznávání v rámci přijímacího řízení

Univerzity, které získaly tzv. institucionální akreditaci, mohou v rámci svých přijímacích řízení provést nostrifikaci i samy. Jen je třeba počítat s tím, že takto provedená nostrifikace platí pouze pro onu konkrétní univerzitu a fakultu. Seznam univerzit, kterým byla přiznána institucionální akreditace, najdete níže.

Akademie múzických umění v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Masarykova univerzita

Ostravská univerzita

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Univerzita Karlova

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Pardubice

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoké učení technické v Brně

Západočeská univerzita v Plzni

Hledáte-li více informací o své vysněné univerzitě, použijte náš rozcestník

uznávání vysokoškolského studia

Jaké doklady musím doložit k žádosti o rekognici VŠ studia?

Absolventi bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů na zahraničních univerzitách, kteří chtějí získat uznání svých zahraničních diplomů, jsou povinni podat písemnou přihlášku spolu s dalšími dokumenty rektorátu vybrané veřejné vysoké školy. Zákonná lhůta na vyřízení žádosti je 30 dní, ve zvláště složitých případech se může prodloužit až na 60 dní.

Spolu s vyplněným formulářem Žádosti budete odevzdávat následující přílohy:

1. Úředně ověřenou kopii legalizovaného diplomu vyhotovenou českým notářem a přeloženou českým soudním tlumočníkem

2. Úředně ověřenou kopii legalizovaného dodatku diplomu či přehledu absolvovaných zkoušek vyhotovenou českým notářem a přeloženou českým soudním tlumočníkem

3. Doklad o zaplacení správního poplatku – 3000,-

4. Rozhodnutí o přiznání postavení uprchlíka, pokud žádost podává osoba, které byl tento status přiznán

Více informací k procesu získání rekognice VŠ studia najdete zde

*Výjimka pro uchazeče o VŠ studium ze Slovenska, Polska, Maďarska a Slovinska*

Vysokoškolské kvalifikace z uvedených zemí původu je možno použít na území České republiky přímo, bez osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání.

 

Komplexní informace o procesu uznávání VŠ studia jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Další informace a případné kontakty na příslušné instituce najdete i v brožuře "Uznávání vzdělávaní a kvalifikace v ČR. S žádostí o pomoc či radu se můžete obrátit i na českou pobočku NARIC Centre (National Academic Recognition Information Centre), která pracuje pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy najdete i Registr vysokých škol a uskutečňovaných studijních programů.