Zdroj: Česká zemědělská univerzita v Praze

Jazyková příprava

Čeština je východoslovanský jazyk, kterým hovoří přes 10 milionů lidí. Je oficiálních jazykem v České republice.

Rádi byste studovali v češtině? Dle zákona je vzdělání na veřejných a státních institucích zdarma pro příslušníky všech národností, přesto si mohou některé instituce stanovit vlastní poplatky. Vyšší vzdělání na veřejných a státních univerzitách je zdarma, studujete-li v češtině! Není to dobrý důvod, proč začít studovat češtinu?      


Čeština pro cizince

Letní škola slovanských studií

Letní škola slovanských studií, která nabízí kurzy češtiny, je pořádána několika veřejnými univerzitami v České republice. Kurzy se konají během letních měsíců, trvají 2-4 měsíce a jsou navrženy pro cizí studenty, učitele, překladatele a další specialisty činné v oblasti slovanských studií/ češtiny. Letní škola nabízí kurzy na různých profesních úrovních, semináře k české literatuře, kultuře a historii, volnočasové aktivity zahrnující divadelní, hudební a taneční představení, výlety atd.  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy každoročně nabízí omezený počet stipendií k účasti na Letní škole slovanských studií pro žadatele z určitých zemí. Stipendium kryje účast na škole a ubytování, poplatky za kurzy, volný vstup na kulturní události, které jsou součástí programu.

VÍCE ZDE

Jazykové kurzy nabízené v rámci podpory Českého kulturního dědictví v zahraničí

Program pro podporu Českého kulturního dědictví v zahraničí pomáhá zlepšovat povědomí o Českém kulturním dědictví, zejména skrze vyslání lektorů češtiny na zahraniční univerzity nebo poskytnutím podpory komunitám krajanů v zahraničí.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nabízí řadu stipendií k účasti na 4 -týdenním kurzu češtiny pro české krajany, kteří žijí v zahraničí a rádi by se naučili či zlepšili úroveň jazyku jejich předků. Kurz představuje příležitost se blíže seznámit s českou kulturou a jednotlivými kraji České republiky.  

VÍCE ZDE

Stipendia na studia češtiny, literatury a kultury

Vedle stipendií nabízených ministerstvem (MŠMT) jsou k dispozici také univerzitní stipendia na studium češtiny.

Filosofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně uděluje tříměsíční stipendia na studium češtiny, literatury a kultury. Tato stipendia jsou vždy udělována pro období říjen-prosinec daného akademického roku a jsou navržena pro studenty zahraničních univerzit. Žadatelé by měli umět dobře česky, aby byli schopni navštěvovat přednášky a semináře vyučované v češtině.      

DALŠÍ jazykové kurzy a letní školy organizované univerzitami

Také mnoho českých institucí vyššího vzdělání pořádá jazykové kurzy a letní školy českého jazyka pro mezinárodní studenty. Tyto kurzy jsou většinou placené, ale mohou být výjimky (například přípravné jazykové kurzy, které jsou součástí vládních stipendií).  

Letní školy

Letní školy jsou krátké kurzy nezakončené získáním titulu, jež univerzity nabízejí studentům, kteří rádi pokračují ve studiích i v během letního volna. Mnoho letních škol se zaměřuje na českou kulturu a jazyk a přinášejí velkou přidanou hodnotu v podobě místní perspektivy a zkušenosti z reálného života. Většinu letních škol nabízených českými univerzitami můžete nalézt na našem portálu přes odkaz: bit.ly/studyincz_summerschools.

Přímé odkazy na kurzy letní škol nabízených univerzitami jsou níže:

Vedle univerzitami pořádaných letních škol se můžete také zúčastnit táboru zaměřeného na žurnalistiku Journey: Journalism Bootcamp podporovaný Nadací Bakala.

Podrobnosti k přípravným a jazykovým kurzům na letních školách naleznete zde. 

Apart from university based summer schools, you can participate in a bootcamp focused on journalism called the Journey: Journalism Bootcamp supported by the Bakala Foundation.

Přípravné kurzy

Přejete-li si studovat v češtině, některé české univerzity nabízejí přípravné kurzy, které vám mohou pomoci zvládnout jazyk a připravit se na studia v České republice. Některé jazykové kurzy nabízené českými univerzitami můžete nalézt na našem portálu přes odkaz: http://bit.ly/studyincz_languagecourses.

Přímé odkazy na některé z přípravných kurzů můžeme nalézt níže:

 • Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy
 • Institut celoživotního vzdělání, Mendelova univerzita v Brně
 • Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická v Praze
 • Filosofická fakulta Univerzity Hradec Králové
 • Filosofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
 • Ústav jazykové přípravy Západočeské univerzity
 • Univerzita Jana Ámose Komenského Praha
 • Metropolitní univerzita Praha
 • Univerzita ŠKODA AUTO
 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 • Ostravská univerzita – přípravné kurzy pro ukrajinské studenty:
  • možnosti studia na Ostravské univerzitě pro ukrajinské studenty
  • nabídka českých jazykových kurzů pro ukrajinské studenty
  • nabídka kurzů angličtiny pro ukrajinské studenty
  • nabídka kurzů vyučovaných v angličtině pro ukrajinské studenty
              

Jazykové kurzy pořádané Českými centry v zahraničí

Čeština se vyučuje v 15 Českých centrem v zahraničí (Berlín, Bratislava, Budapešť, Bukurešť, Kyjev, Londýn, Milán, Mnichov, Moskva, New York, Paříž, Sofie, Tokio, Varšava a Vídeň). Česká centra poskytují jazykové kurzy na úrovní A1-C1 dle Společného evropského referenčního rámce. Ve spolupráci s Ústave, jazykové přípravy Univerzity Karlovy Centra pořádají mezinárodně akreditované zkoušky z českého jazyka na 9 místech v zahraničí. 

České jazykové kurzy jsou někdy také pořádány českými ambasádami a konzuláty. Pro více informací navštivte webové stránky příslušné české diplomatické mise ve vaší zemi.

Jazykové kurzy pořádané soukromými institucemi

Také mnoho soukromých jazykových škol nabízí české jazykové kurzy pro cizince. Více typů naleznete zde.

Další informace

Český portál pro cizince nabízí přehled a zevrubné informace pro cizince, kteří žádají o trvalý pobyt v České republice, nebo budou skládat certifikovanou zkoušku z češtiny pro cizince nebo zkoušku z českých reálií spolu s žádostí o české občanství.