Vysokoškolské studium v češtině

Pokud ovládáš češtinu dostatečně dobře na zvládnutí studia v rámci standardního studijního programu, můžeš stejně jako ostatní čeští studenti volit ze široké škály oborů, které nabízejí české vysoké školy. Bez ohledu na státní příslušnost je totiž ze zákona studium na veřejných vysokých školách v češtině bezplatné.  


1. ZVOL SI VYSOKOU ŠKOLU A STUDIJNÍ PROGRAM

V prvním kroku si vyber vysokou školu a studijní program, který tě nejvíce oslovuje a vyhovuje tvým přáním a požadavkům. Seznam všech akreditovaných studijních programů najdeš v registru Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Hledat můžeš i v našem portálu studijních programů.  Pokud potřebuješ své jazykové nebo akademické znalosti ještě doladit, prozkoumej možnosti kurzů češtiny a přípravných programů

2. NECH SI UZNAT SVÉ PŘEDCHOZÍ STUDIUM

Pokud už víš, na který obor se chceš hlásit, nezbývá než si připravit veškeré potřebné dokumenty. Mezi základní potvrzení, která budeš potřebovat, patří certifikát o úspěšném zakončení předchozího studia, tedy:

  • Osvědčení o absolvování středoškolského studia v případě bakalářských (3 roky) a magisterských studijních programů (4-6 let);
  • Bakalářský diplom pro studium v navazujících magisterských programech (obvykle 2-3 roky);
  • Magisterský diplom pro studium na doktorandské úrovni (3-4 roky).

Pokud máš zahraniční diplom, budeš muset zažádat o jeho oficiální uznání. Procesu uznávání diplomů, kvalifikací nebo částí studijních programů absolvovaných na zahraničních vzdělávacích institucích se říká nostrifikace.

Institucí, která povětšinou rozhoduje o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání, je přímo některá z českých veřejných vysokých škol (soukromé školy touto pravomocí nedisponují), která z hlediska obsahu i rozsahu uskutečňuje obdobný akreditovaný studijní program. Výjimkou je vysokoškolské vzdělání v oboru vojenství a bezpečnostních služeb, které posuzuje Ministerstvo obrany, případně Ministerstvo vnitra. V ojedinělých situacích rozhoduje o uznání přímo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Nostrifikační řízení zahajuje sám student zasláním písemné žádosti spolu s úředně ověřenou kopií svého diplomu a dodatku k diplomu (tzv. Diploma Supplement, Transcipt of Academic Records apod.) příslušné instituci (nejčastěji na rektorát či studijní oddělení veřejné vysoké školy). 

V některých případech se vyžaduje tzv. vyšší ověření vysokoškolských diplomů (tedy ověření pravosti podpisů a otisků razítek, které provádí zpravidla ministerstvo zahraničních věcí státu, v němž sídlí zahraniční vysoká škola, která doklad vydala) a následná superlegalizace českým zastupitelským úřadem. Seznam zemí, kterých se vyšší ověřovací proces týká, spolu s návodem, jak postupovat při vydání zamítavého rozhodnutí, najdeš na webu ministerstva školství.

Pokud jsi absolventem střední školy a hlásíš se ke svému prvnímu studiu na vysoké škole, ani tak se nostrifikaci nevyhneš. Institucí, která v tomto případě rozhoduje o uznání dosaženého vzdělání, je krajský úřad příslušný podle místa tvého pobytu. V případě, že žadatel nemá místo pobytu v Česku, podá žádost u krajského úřadu, jehož místní příslušnost k vyřízení žádosti určí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Výjimkou jsou zahraniční vysvědčení v oboru vojenství, jejichž posuzování přísluší Ministerstvu obrany, a uznávání zahraničního studia v oblasti činnosti policie a požární ochrany, které spadá pod Ministerstvo vnitra. Formulář žádosti a seznam všech povinných příloh, které budeš muset k žádosti přiložit, najdeš na stránkách ministerstva školství. Za uznání zahraničního základního, středního nebo vyššího odborného vzdělání se účtuje správní poplatek ve výši 1 000 Kč.

Pokud se obsah a rozsah vzdělávání absolvovaného v zahraničí odlišuje od programů českých škol, budeš muset podstoupit nostrifikační zkoušku, která ověří, že tvé znalosti a dovednosti odpovídají příslušnému vzdělávacímu programu. Zkouška se zpravidla skládá v češtině.

Krok za krokem tě procesem uznávání předchozího studia provedou také stránky Multikulturního centra Praha.

3. ZJISTi SI PŘESNÉ PODMÍNKY PŘIJETÍ

Jakmile máš uznané své dosavadní diplomy, a tím splněnou základní formální podmínku pro studium v Česku, ověř si, jaká jsou přesná kritéria přijetí na vybraný studijní program. České univerzity mohou nastavovat vstupní podmínky zcela podle vlastního uvážení, přijímací řízení se proto může zásadně lišit program od programu.

Kromě samotného formuláře přihlášky bývají běžnou součástí žádosti přílohy jako životopis, motivační dopis, doporučující dopisy a další osvědčení. Informace o přesném průběhu přijímacího řízení najdeš na webových stránkách jednotlivých vysokých škol, případně se informuj u studijního či zahraničního oddělení dané školy.

4. VYPLŇ A ODEŠLi PŘIHLÁŠKU

České vysoké školy využívají k přijímacímu řízení speciální webová rozhraní, která studenty provedou celým přijímacím procesem od podání přihlášky po vyhodnocení jejich žádosti. Formuláře přihlášek jsou dostupné na webových stránkách jednotlivých škol.

Vyplněnou elektronickou přihlášku je třeba vytisknout, podepsat a zaslat spolu s požadovanými přílohami k posouzení na příslušnou vysokou školu. Vysoké školy mohou požadovat uhrazení poplatku za zahájení přijímacího řízení.

Uzavírka přihlášek bývá nejčastěji od února do dubna (pro studium od podzimního semestru). Na některých školách je ovšem možné zahájit studium i v jarním semestru akademického roku. Přihlašování na takové studijní programy probíhá na podzim.

5. ABSOLVUJ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKU

Zatímco některé vysoké školy posuzují uchazeče pouze na základě výsledků jejich předchozího studia, jiné tě mohou vyzvat ke složení přijímacích zkoušek.

Zkoušky mohou být jak písemné, tak ústní. Nejčastěji se žadatelé k jejich absolvování musí dostavit přímo do Česka. Ve výjimečných případech je možné složit zkoušku i ze zahraničí (například online prostřednictvím programu Skype).

Zpravidla se ověřují obecné studijní předpoklady, případně oborové a faktografické znalosti (např. u medicíny). Některé vysoké školy připravují přijímací zkoušky zcela samy, jiné dávají přednost nezávislému testování prostřednictvím externích vzdělávacích společností. Nejrozšířenější zkoušku tohoto typu představují tzv. Národní srovnávací zkoušky (NSZ) pořádané společností Scio. Konají se několikrát ročně na mnoha místech Česka a jsou uznávané na desítkách fakult nejen v Česku, ale i na Slovensku.

Pro zjištění výsledků přijímacího řízení sleduj svůj online profil, který škola obvykle ihned po přijetí rozhodnutí aktualizuje. Případně vyčkej na oficiální dopis o přijetí, který školy uchazečům rozesílají.

6. ZAŘIĎ SI VŠE POTŘEBNÉ PRO POBYT V ČESKU

Podařilo se ti úspěšně projít celým přijímacím řízením? Pak už jen stačí zajistit si víza, najít ubytování a vyřídit další nezbytné formality a můžeš se začít těšit na svůj studijní pobyt v Česku!

Měj na paměti, že vyřizování žádosti o vízum může být zdlouhavou záležitostí. Zejména pokud jsi občanem země, která leží mimo EU, příliš neotálej a jakmile obdržíš oficiální potvrzení o přijetí na vysokou školu, obrať se na nejbližší zastupitelský úřad či konzulát ČR. Celý proces totiž může trvat až 60 dní. Více informací o požadavcích pro vstup na území Česka najdeš na našem webu.

Pokud potřebuješ poradit s hledáním ubytování a dalšími praktickými stránkami studia v Česku, neváhej se obrátit na studijní oddělení své fakulty či univerzity.

7. PŘÍJEMNÝ POBYT A HODNĚ ŠTĚSTÍ SE STUDIEM V ČESKU!