Zdroj: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Stipendia

Zajímá vás studium v České republice, ale bojíte se nákladů? Níže naleznete nejdůležitější možnosti, jak získat v České republice školné pro zahraniční studenty. 


Vládní stipendia

Vláda České republiky každoročně nabízí stipendia v rámci Zahraničního rozvojového asistenčního programu. Tzv. vládní stipendia podporují studenty z rozvojových zemí, kteří by rádi studovali na veřejných vysokých školách v České republice. 

Česká republika poskytuje stipendia pro studium absolvované jak v češtině (v bakalářských a magisterských studijních programech), tak v angličtině (navazující magisterské a doktorské studijní programy). Stipendia na studium v češtině jsou udělována s ohledem na seznam doporučených studijních oborů, který se aktualizuje dle konkrétních potřeb země a zohledňuje také probíhající rozvojové kooperační projekty. Žadatelé mohou také obdržet podporu na jednoroční jazykový a přípravný kurz. Stipendia pro studijní programy v angličtině jsou udělována pouze pro vybrané studijní obory.       

Stipendijní nabídka pro akademický rok 2020/2021 nebude vyhlášena.

STipendia pod záštitou bilaterálních mezinárodních dohod

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy každoročně nabízí stipendia pro příslušníky cizích národností v rámci mezivládních výměnných programů sjednaných s řadou zemí. Tato stipendia mohou být udělena pouze oficiálně doporučeným kandidátům, a to vhodnými institucemi ve vybraných zemích, které sbírají přihlášky, stanovují uzávěrky přihlášek a organizují výběrové řízení. Udělení stipendia mohou zajišťovat české ambasády v zahraničí, ministerstva zahraničí nebo další organizace činné v oboru vzdělání. Stipendia tohoto typu jsou určena pro univerzitní studenty, absolventy a kandidáty na doktorský titul, kteří by rádi realizovali výzkum na jedné z českých univerzit. Stipendium je uděleno na různé období, od 2 až po 10 měsíců.

Stipendium Visegrádského Fondu

Mezinárodní Visegrádský fond je mezinárodní organizací založenou vládami zemí skupiny Visegrádské čtyřky (Česká republika, Maďarsko, Polsko, Slovensko). Fond řídí několik grantových programů a uděluje také individuální stipendia, přátelství a umělecké rezidence.

Visegrádská stipendia podporují magisterská a doktorská studia nebo výzkumné pobyty na univerzitách zemí Visegrádské čtyřky, včetně České republiky. Žadatelé musí pocházet z Albánie, Arménie, Ázerbájdžánu, Běloruska, Bosny a Hercegoviny, Kosova, Gruzie, Makedonie, Moldávie, Černé hory, Ruska, Srbska nebo Ukrajiny, a žádat si mohou až o čtyřsemestrální studijní období. Případní zájemci by měli své přihlášky podat každoročně do 15. března.     

Stipendia Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu

Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu je specializovanou neziskovou organizací, která poskytuje podporu nadaným studentům a výzkumníkům působícím v jižních Čechách. Této stipendijní schéma podporuje zahraniční studenty ze zemí mimo Evropské uni, kteří se zajímají o magisterské a doktorské studijní programy v Brně. Upřednostňovány jsou technické obory a studium přírodních věd. Žadatelé by měli mít dobrou znalost češtiny, aby zvládli složit vstupní zkoušky na vybranou univerzitu a začít studovat v češtině. Žádosti o stipendia jsou přijímány do konce ledna. 

Erasmus+ program

Erasmus+ je programem Evropské unie na podporu vzdělání, výuky, mládeže a sportu. Příležitosti financování přináší studentům po celém světě:

  • Studium v zahraničí pro studenty v bakalářském, magisterském a doktorském stupni v rámci zemí Erasmus+ a z partnerských zemí;
  • Trainee programy v zahraničí (pracovní umístění, stáže atd.) pro studenty zapsané do vyššího vzdělání v zemích programu Erasmus+;
  • Erasmus Mundus Joint Master Degrees (EMJMD) jsou výjimečné studijní programy zajišťované mezinárodním konsorciem institucí vyššího vzdělání. V rámci EMJMD lze získat školné pro pokrytí celého studia na magisterském mezinárodním programu. České univerzity jsou zapojeni do několika programů, jejich seznam je tu k dispozici.  
  • Erasmus+ půjčky pro magisterské studium jsou Evropskou unií zajišťované půjčky, které vám pomohou financovat magisterský kurz v zemi skupiny Erasmus+.

Fulbright program

Prestižní Fulbrightův program sponzorovaný americkou a českou vládou nabízí občanům ČR a USA příležitost ke studiu, učení nebo vedení výzkumu v partnerské zemi. Američtí kandidáti by měli o stipendium žádat skrze partnerské organizace programu ve Spojených státech, kde jim budou poskytnuty další informace a přihláška.

CEEPUS program

CEEPUS je výměnný program univerzit střední Evropy, který podporuje regionální spolupráci v rámci univerzitní sítí. Aktuálními členskými zeměmi jsou Albánie, Rakousko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Maďarsko, Makedonie, Moldávie, Černá hora, Polsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko a Slovinsko. Kosovo se programu také účastní. Stipendia na studium v zahraničí jsou udělena na 3- 10 měsíců jsou udělena zejména studentům ze zemí zapojených do programu CEEPUS, jednotlivým studentům mimo univerzitní síť (freemovers).    

AKTION Česká republika – Rakousko  

Program AKTION podporuje dvoustrannou spolupráci mezi v terciárním sektoru Českou republikou a Rakouskem skrze granty a společné projekty. Pro jednotlivce jsou k dispozici stipendia ke studiu či výzkumu. Čeští a rakouští studenti si mohou také zažádat o stipendia k účasti na letních jazykových kurzech a letních školách. Informace ohledně stipendií jsou v angličtině dostupné zde.  

LETNÍ ŠKOLY SLOVANSKÝCH STUDIÍ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR každoročně nabízí účast na Letní škole slovanských studií. Tyto kurzy českého jazyka jsou organizovány několika českými veřejnými univerzitami a jsou navrženy pro zahraniční studenty, překladatele a jiné experty z oblasti českých/ slovanských studií. 

Stipendia Bavorsko-české akademické agentury (Bavarian-Czech Academic Agency)

Bavorsko-česká akademická agentura nabízí stipendia pro studenty, učitele a vědce z bavorských veřejných univerzit na české jazykové kurzy, stáže a studijní a výzkumné pobyty v České republice. Více informací v němčině zde.

STIPENDIUM NADACE "NADÁNÍ JOSEFA, MARIE A ZDEŇKY HLÁVKOVÝCH"

Nadace nabízí program podpory studia studentů – krajanů trvale žijících v zahraničí na veřejných vysokých školách se sídlem v Praze s nástupem do studia v akademickém roce 2019 - 2020. O podporu mohou žádat studenti – krajané, kteří byli řádně přijati do bakalářského, magisterského či doktorského studijního programu vyučovaného v českém jazyce v prezenční formě studia na pražské veřejné vysoké škole, a to ve standardní době studia bez ohledu na jeho oborové zaměření. Více o podmínkách stipendia naleznete zde.

V rámci Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí se pro Čechy žijící v zahraničí každoročně pořádají tři typy stipendijních pobytů: jedno či dvousemestrální studijní pobyty na českých veřejných vysokých školách, čtyřtýdenní prázdninové kurzy českého jazyka a dvoutýdenní kurz metodiky výuky českého jazyka pro vyučující z řad krajanů. Více o nabídce pro krajany naleznete zde.

Univerzitní stipendia

Masarykova univerzita (Brno)

Stipendia Kabinetu češtiny pro cizince a Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Děkan Filosofické fakulty Masarykovy univerzity uděluje 6 tříměsíčních stipendií ve výši 8.000,- Korun českých měsíčně na studia češtiny, literatury a kultury.  

Tato stipendia jsou vždy udělena pro období říjen-prosinec daného roku a jsou určena zahraničním studentům (přednostně studentům českého jazyka).

Žadatelé o stipendium by měli mít dobrou znalost češtiny tak, aby byli schopni absolvovat přednášky a navštěvovat semináře vyučované v češtině. 

Ve výjimečných případech mohou být tato stipendia udělena studentům následujících studijních oborů: psychologie, anglický jazyk a literatura, německý jazyk a literatura, románské jazyky a literatura, historie umění atd.

Držitelé stipendií se mohou stravovat ve školní jídelně a bydlet na studentských kolejích. Lůžko v pokoji pro dva stojí přibližně 4.500,- Korun českých měsíčně.

Stipendia nezahrnují zdravotní pojištění. 

Žádost o stipendium (včetně odůvodnění) spolu se stručným životopisem a alespoň jednostránkovým dopisem s doporučením od učitele českého jazyka na domácí univerzitě musí být zaslány na Kabinet češtiny pro cizince e-mailem (eva@phil.muni.cz) nebo poštou (A. Nováka 1, 602 00 Brno) nejpozději do 30. dubna daného roku.     

O výsledcích budete informováni do 30. června daného roku.

Kontaktní adresa:  

PhDr. Eva Rusinová
Kabinet češtiny pro cizince
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Arne Nováka 1
602 00 Brno
Czech Republic

tel:         +420 549 49 5970

e-mail:   eva@phil.muni.cz

web:      https://www.phil.muni.cz/kabcest/en/scholarship.php

UNIVERZITA KARLOVA

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy nabízí pro roky 2018/2019 tyto stipendia: 

  • Výpočetní lingvistická stipendia 2018

    Dvě stipendia budou udělena vysoce kvalifikovaným žadatelům v magisterském programu Výpočetní věda, studijního oboru Výpočetní lingvistická věda (vyučovaném v angličtině).
  • Stipendia 2018 na školné pro obor Výpočetní věda

Vysoce kvalifikovaným žadatelům bude udělen omezený počet stipendií, sestávající z navýšení o 84 000 až na 420 000 Korun českých, v závislosti na žadatelem vybraný program a akademické výsledky a zemi původu.   

Další univerzity

Některé další univerzity udělují stipendia v případech vynikajících studijních výsledků nebo obtížné osobní situace studenta. Tato stipendia jsou obvykle udělována pouze již zapsaným studentům. Projděte webové stránky vaší univerzity a zjistěte více o dostupných stipendiích a jak o ně požádat. Seznam univerzit v České republice včetně jejich webových stránek a relevantních kontaktů naleznete zde.

Portál stipendií

Řadu dalších stipendií a grantů pro v České republice můžete nalézt ve stipendijním portálu