Systém vysokoškolského vzdělávání

Základy českého vysokoškolského vzdělání sahají 600 let zpět. V roce 1348 císař Karel IV. založil univerzitu v Praze, která se stala nejstarší akademickou institucí ve střední Evropě. Dnes se jmenuje Univerzita Karlova.  Od roku 2001 je implementována třístupňová struktura vysokoškolského vzdělávacího systému (bakalářské, magisterské, doktorské programy). Oblast vzdělání řídí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy


VYSOKÉ ŠKOLY

V Česku existují tři typy vysokých škol: veřejné, státní a soukromé. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dohlíží na veřejné a soukromé vysoké školy, zatímco za státní instituce (Univerzita obrany a Policejní akademie) odpovídají příslušná ministerstva.

Z hlediska studijních programů, které nabízejí, mohou být vysokoškolské instituce univerzitního nebo neuniverzitního typu. Univerzity mohou nabízet všechny typy studijních programů (tj. bakalářské, magisterské a doktorské) a vykonávat související činnosti v oblasti vědy a výzkumu, vývoje a inovací, jakož i umělecké nebo jiné tvůrčí činnosti. Neuniverzitní instituce nabízejí především bakalářské studijní programy. Mohou nabízet i magisterské programy, nikoli však doktorské. 

vyučovací jazyk

Hlavním vyučovacím jazykem je čeština, nabídka programů realizovaných v cizích jazycích (zejména angličtině) se rozšiřuje s ohledem na zahraniční studenty. Přehled dostupných studijních programů najdeš v sekci Programy.  

Organizace studia

Akademický rok je rozdělen na dva semestry. Obvykle jsou organizovány následovně:

 

Zimní semestr

Jarní semestr

Období výuky

polovina září – polovina prosince

 polovina února – polovina května

Zkouškové období 

 leden – polovina února

polovina května – konec června

Hodnocení studenta

Frekvence a metody hodnocení výsledků studia se liší s ohledem na studijní program. V některých případech se uplatňuje systém dílčích zkoušek po každém semestru, jindy se jedná o rozsáhlou zkoušku po každé ukončené části předepsaného studia, většinou na konci určitého modulu. Studijní výsledky jsou na vysokých školách hodnoceny zejména systémem kreditů a bodů. Evropský kreditový systém (European Credit Transfer System) je podporován, protože umožňuje uznat jednotlivé části studií a přispívá tak k přenosnosti v rámci systému.    

Struktura titulů

Vysoké školy nabízejí akreditované studijní programy ve třech úrovních (bakalářské, magisterské a doktorské), a také kurzy celoživotního vzdělávání. Vysoké školy mohou být buď typu univerzit, nebo neuniverzitní typy. Tradiční typy univerzitních institucí nabízejí všechny typy programů zakončených titulem, zatímco neuniverzitní instituce typicky zajišťují zejména programy zakončené bakalářským titulem. Doklady potvrzující ukončení studia a nárok na příslušný akademický titul jsou vysokoškolský diplom a dodatek k diplomu.

Programy zakončené bakalářských titulem

jsou tří až čtyřleté programy zakládající první úroveň vysokoškolského vzdělávání. Studijní program musí být zakončen státní závěrečnou zkouškou, ta obvykle zahrnuje prezentaci a obhajobu závěrečné práce. Úspěšní absolventi mohou vstoupit na trh práce nebo pokračovat v navazujících magisterských programech relevantních k oboru v bakalářském studiu.  

Programy zakončené magisterským titulem

mohou být buď navazujícími programy (1 -3 let) pro zakončené bakalářské programy, nebo samostatné studijní programy zakončené magisterským titulem (4 – 6 let). Programy se zaměřují na sloučení a uplatnění teoretických znalostí, rozvoj tvořivosti a nadání. Absolventi magisterských programů musí zakončit studium státní závěrečnou zkouškou a veřejnou prezentací a obhajobou závěrečné práce. Studia medicíny, veterinární medicíny a hygieny jsou zakončena náročnou státní zkouškou, která zahrnuje prezentaci a obhajobu rigorózní práce.    

Doktorské programy

běžně trvají 3 roky, jsou určeny pro absolventy magisterských programů a zaměřují se na samostatnou tvůrčí činnost ve výzkumu, vývoji nebo tvorbě. Doktorské studium je zakončeno řadou státních doktorských zkoušek a veřejnou prezentací a obhajobou závěrečné práce (dizertace), která je založena na vlastní, vydané nebo přijaté k vydání, práci.  

 

Instituce

Typ vzdělání

Délka studia (v letech)

Věk

Vyšší odborné školy

vyšší odborné vzdělávání

3 - 3,5

19-21

Vysokoškolské instituce (univerzitní a neuniverzitní typ)

bakalářské

magisterské

magisterské
(nestrukturované studium)

3 - 4

1 - 3

4 - 6

19-22

23-26

19-25

Vysokoškolské instituce (univerzitní typ)

doktorské

3 - 4

-

 

Několik veřejných a soukromých institucí nabízí v České republice také programy zakončené titulem MBA (Master of Business Administration). Hlavní kurzy těchto MBA programů se zabývají různými oblastmi z obchodu, jako je účetnictví, finance, marketing, lidské zdroje, operace a statistiky. Seznam programů MBA nabízených na českých vysokých školách v angličtině najdeš v sekci Programy.

Více informací

Podrobnější popis vysokoškolského systému v České republice najdeš v databázi National Education Systems, kterou spravuje evropská informační síť Eurydice. Můžeš si také stáhnout naši publikaci Czech Higher Education.