Jazykové kurzy češtiny

V ČESKÉ REPUBLICE

Ať jste Češi žijící v zahraničí, nebo jednoduše cizinci, kteří si chtějí zlepšit svoji znalost českého jazyka nebo osvojit češtinu od samotných základů, můžete také využít široké nabídky přípravných jazykových kurzů a letních škol pořádaných univerzitami i soukromými jazykovými školami. Stručný přehled výukových kurzů češtiny s délkou trvání od několika týdnů po jeden rok, včetně výše školného, si můžete prohlédnout na našem webu.

Jedny z nejznámějších a nejkvalitnějších kurzů češtiny představují tzv. Letní školy slovanských studií, které se každoročně konají během letních prázdnin (obvykle v průběhu července až září) na půdě hned několika českých veřejných vysokých škol: Univerzity Karlovy v Praze, Masarykovy univerzity v Brně, Univerzity Palackého v Olomouci, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Západočeské univerzity v Plzni a Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy (ÚJOP) v Poděbradech.

Semináře jsou otevřené nejen pro zahraniční studenty, odborníky (pedagogy, překladatele či tlumočníky) a akademické pracovníky (slavisty a bohemisty), ale všechny zájemce z řad široké veřejnosti. V rámci programu mají studenti možnosti nejen zdokonalit svoji češtinu, ale také se blíže seznámit se skvosty a zajímavostmi z české literatury, kultury i dějin a zúčastnit se celé řady volnočasových aktivit.

Uchazeči se mohou hlásit jak jako samoplátci, tak využít stipendijních programů ministerstva školství. Formulář přihlášky spolu se seznamem zemí, jejichž občané se mohou o vládní stipendia ucházet, je dostupný zde. Vyplněná přihláška s životopisem se zasílá zplnomocněné přijímací instituci, která provádí výběr kandidátů. Tímto orgánem je ve většině případů speciální vládní agentura státu, jehož jste občanem, případně český zastupitelský úřad v dané zemi. Pro bližší informace o přihlašovacím procesu se obraťte na příslušné velvyslanectví nebo generální konzulát ČR.

Z mnoha stipendijních programů, které nabízejí jednotlivé univerzity, stojí za zmínku stipendium pro studium českého jazyka, literatury a kultury poskytované Filosofickou fakultou Masarykovy univerzity. Jedná se o tříměsíční stipendium ve výši 8 000 Kč na měsíc pro studium v podzimním semestru akademického roku (vždy od října do prosince). Stipendium je sice v prvé řadě určené pro zahraniční studenty bohemistiky, ale může být udělené i pro studium jiných oborů jako psychologie, sociologie, germánských či románských jazyků a literatury. Základní podmínkou je dostatečná úroveň češtiny, která umožňuje studium v českojazyčných studijních programech. Od uchazečů se vyžaduje, aby měli před podáním žádosti vyjednaný souhlas vybrané vzdělávací instituce s přijetím ke studiu. Zájemci mohou své žádosti spolu s životopisem a doporučujícím dopisem od vyučujícího češtiny ze své domácí univerzity zasílat každoročně do 30. dubna. Výsledky výběrového řízení budou oznámené do 30. června.

V ZAHRANIČÍ

Další z možností, jak mohou Češi žijící v zahraničí zdokonalit nejen svoji znalost mateřského jazyka, ale i českých reálií, je celá řada kurzů a letních škol organizovaných přímo v zemích, kde čeští krajané žijí.

Výuce češtiny a podpoře bohemistiky se dlouhodobě věnují Česká centra, příspěvková organizace Ministerstva zahraničních věcí ČR, která se zabývá mezinárodní propagací české kultury, vědy a výzkumu. Na svých pobočkách umístěných po celém světě Česká centra poskytují kurzy češtiny na úrovni A1 – C1 dle SERR. Ve spolupráci s Ústavem jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy (ÚJOP) se zde pořádají také mezinárodní certifikované zkoušky z češtiny. Jak je to s aktuální dostupností jazykových kurzů, zjistíte na webových stránkách jednotlivých Českých center. 

Lekce češtiny organizují i některá česká velvyslanectví a konzuláty. V některých případech nemusíte za výukou češtiny ani daleko cestovat. Česká republika totiž každoročně vysílá učitele k českým krajanským komunitám a zajišťuje působení lektorů českého jazyka a literatury na univerzitách po celém světě.

Získání základního i úplného středního vzdělání v mateřském jazyce je možné také v zahraničí na tzv. Evropských školách, které byly zřízeny pro zajištění vzdělávání dětí pracovníků institucí Evropské unie a pracovníků ze stálých reprezentací a v případě volných kapacit tam mohou být vzdělávány i děti ostatních osob, které však platí školné v plné výši. Česká jazyková sekce je v současné době otevřená na primárním i sekundárním stupni Evropské školy Brusel III a primárním stupni Evropské školy Lucemburk II. Děti, které ještě nedosáhly věku požadovaného při vstupu do školy (tzn. 6 let), mohou od 4 let navštěvovat mateřskou školu. Na ostatních Evropských školách, kde není vzhledem k malému počtu žáků vytvořena vlastní jazyková sekce, např. v Mnichově a Varese, sice neprobíhá výuka v češtině, ale žáci mají možnost navštěvovat lekce svého mateřského jazyka.

Podporou výuky českého jazyka a rozšiřováním povědomí o české kultuře se zabývá také celá řada českých krajanských spolků. Výuku českého jazyka a českých reálií nabízí též Česká škola bez hranic - organizace, která má síť škol po celém světě a která vzdělává bilingvní děti českého původu formou speciálního vzdělávacího programu.

O veškerých možnostech studia českého jazyka se informujte nejlépe u českého zastupitelského úřadu v zemi, kde pobýváte.